Algemene voorwaarden

Om favorieten toe te voegen moet je klant zijn

Als klant geniet je van allerlei voordelen:

  • Gratis verzending vanaf € 350,-
  • Exclusief aanbod
  • Voor 13.00 uur besteld, dezelfde werkdag verzonden

Algemeen.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen en tot het verlenen van diensten.
2. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Aanbiedingen

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Wij houden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf redenen te weigeren, dan wel na vooruitbetaling te leveren.
3. Wij zijn niet gebonden te leveren tegen een in de aanbieding vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.
4. Wij zijn in geval van telefonische en/of faxopdrachten niet aansprakelijk voor onjuiste levering en/of facturering ontstaan door de betreffende telefonische en/of faxopgave. Schriftelijke bevestigingen van telefonische en/of faxopdrachten die binnenkomen na de datum van de inmiddels plaatsgevonden hebbende leveringen van de telefonische en/of fax bestelde zaken doen hieraan geen afbreuk.

Overeenkomsten

1. Voor alle transacties wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven,behoudens reclame binnen 8 dagen.
2. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever –uitsluitend te onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Prijzen

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: • Gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats • Exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten • Exclusief de kosten voor vervoer en verzekering • Per stuk, tenzij anders vermeld (in euro)
2. De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze kostenprijs bestanddelen na de totstandkoming van een overeenkomst maar vóór de levering wordt verhoogd, hebben wij het recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berekenen.
3. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het vorige lid bepaalde is dat in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten, belastingen en/of de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin wij de goederen hebben gekocht.

Levering

1. Alle leveringen vinden plaats ex Works, Ammerzoden, Nederland.
2. De opdrachtgever is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren.
3. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de opdrachtgever op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
4. De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Transport/ risico

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt door ons bepaald, tenzij anders –schriftelijk- overeengekomen.
2. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien opdrachtgever heeft verklaard de extra kosten hiervan voor zijn rekening te zullen nemen.

Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en die niet aan ons is toe te rekenen.
2. In ieder geval gelden de volgende omstandigheden doch niet limitatief, al overmacht: • natuurrampen • oorlogen, nationale of internationale gewapende, conflicten en voorbereidingen daartoe • maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, besluiten die verband houden met invoercontingentering • stopzetten van de toelevering van noodzakelijke onderdelen, materialen, grondstoffen en/of halffabrikaten • blokkade of belemmering van transportroutes, files daaronder begrepen • stakingen of arbeidsonlusten • wegvallen van voorzieningen door Nutsbedrijven

Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum op een door ons aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek van korting.
2. Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn gebleven en hebben wij, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht opdrachtgever voor het gehele verschuldigde bedrag een rente van 2% per maand (of gedeelte hiervan) in rekening te brengen, gerekend vanaf de factuurdatum.
3. Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, waaronder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.
4. De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag, een en ander met een minimum van € 50,= exclusief BTW.
5. Alle betalingen worden toegerekend aan de oudste openstaande vordering en de daarmee verband houdende rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Eigendomsvoorbehoud

1. Na aflevering blijven geleverde goederen ons eigendom tot het moment, dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.
2. De opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug te halen.
3. Opdrachtgever dient de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust afgescheiden van de overige goederen op te slaan, dit om in staat te zijn onze goederen te blijven onderscheiden.
4. Zolang er op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins in de macht van derden brengen. Het is opdrachtgever echter niet toegestaan de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door opdrachtgever surséance van betaling is gevraagd of opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard.

Garantie

1. De garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
2. Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval: • er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties door derden zijn uitgevoerd • het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden • het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt • gebreken het gevolg zijn van gebruik in strijd met de door ons gegeven instructies en aanwijzingen
3. Voldoet de opdrachtgever niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang de situatie voortduurt.

Aansprakelijkheid

1. Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kunnen wij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, zoals aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade (ook die aan derden) of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten.
3. Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel van personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
4. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.
5. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.

Reclames

1. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na factuurdatum.
3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
4. Het bewijs dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de opdrachtgever geleverd te worden.
5. Geringe afwijkingen in de geleverde zaken, zowel wat betreft afmeting, kleur, vorm en verpakking, kunnen geen aanleiding zijn voor de opdrachtgever de order c.q. de geleverde zaken geheel te annuleren of geheel of gedeeltelijk betaling te weigeren dan wel van ons schadevergoeding te vorderen.
6. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de opdrachtgever op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
7. Het retour zenden van goederen geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever en kan alleen na onze voorafgaande schriftelijke toestemming plaatsvinden.

Industriële en intellectuele eigendomsrechten

1. Wij behouden ons alle rechten voor die wij hebben op het gebied van industriële en intellectuele eigendom in verband met door ons geleverde goederen en verrichte diensten. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder onze schriftelijke toestemming van ons de genoemde goederen te kopiëren.
2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om geleverde goederen geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam te voorzien, of het betreffende merk op andere wijze te gebruiken dan wel in eigen naam te registreren.
3. De opdrachtgever vrijwaart ons tegen elke actie van derden, welke is gebaseerd op inbreuk van het recht van intellectuele eigendom, terzake van door de opdrachtgever bij ons in uitvoering gegeven opdracht.

Opschorting en ontbinding

1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
2. Onze vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

1. Op alle door ons gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes alsmede op alle tussen opdrachtgever en ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover krachten de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen. Wij behouden ons echter het recht voor ons tot een andere bevoegde rechter te wenden.

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nr. 52591352

Bij Edugro bestellen? Word dan klant

Als klant geniet je van allerlei voordelen:

  • Gratis verzending vanaf € 350,-
  • Exclusief aanbod
  • Voor 13.00 uur besteld, dezelfde werkdag verzonden